تجهیزات حفاری نفت و گاز

تجهیزات حفاری نفت و گاز

خطوط لوله

خطوط لوله

مسدود کننده‌ها

مسدود کننده‌ها

Contact

TELL:
+98 31 3386 3435
+98 31 3387 8471-4
Fax: +98 31 3387 1403
Email: info<at>tesa-co.com